جدول دوره های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۹۷۹۴

 

مشخصات دوره ها

متقاضی محترم دوره ، لطفا جهت ثبت نام بر عنوان دوره در ستون لینک ثبت نام دوره ها در جدول زیرکلیک نمایید

ردیف

عنوان دوره ها

نوع دوره

استاد

تاریخ  شروع دوره

تاریخ پایان دوره

ساعت

کلاس

تاریخ  آزمون

مدت دوره

هزینه

(ریال )

توضیحات

1

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان ( کد311 )

عمران نظارت

 3 به 2

استاد مدعو

18 اردیبهشت ماه 1400

25 اردیبهشت ماه 1400

9-17

30 اردیبهشت ساعت 17

16

1/730/000

خاتمه یافته

2

ویژه نمرات (49-48آزمون مهر99)

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (کد 311)

عمران نظارت

 3 به 2

استاد مدعو

18 اردیبهشت ماه 1400

25 اردیبهشت ماه 1400

9-17

30 اردیبهشت ساعت 17

16

1/730/000 خاتمه یافته

3

ویژه نمرات (49-48آزمون مهر99)

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی در انرژی کد (112)

معماری نظارت و طراحی 3 به 2

دکتر دهبان

6 خرداد ماه 1400

7 خرداد ماه 1400

9-17

12 خرداد ساعت 17

16

1/730/000

دوره به حد نصاب نرسیده ، برگزار نمی گردد

4

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی در انرژی کد (112)

معماری نظارت و طراحی 3 به 2

دکتر دهبان

6 خرداد ماه 1400

7 خرداد ماه 1400

9-17

12 خرداد ساعت 17

16

1/730/000

دوره به حد نصاب نرسیده ، برگزار نمی گردد

5

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان (کد813)

عمران و معماری اجرا

 3 به 2 و 2 به 1

مهندس رستمی

22 خرداد ماه 1400

24 خرداد ماه 1400

9-17

31 خرداد ساعت 17

24

2/100/000

خاتمه یافته

6

ویژه نمرات (49-48آزمون مهر99)

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان (کد813)

عمران و معماری اجرا

 3 به 2 و 2 به 1

مهندس رستمی

22 خرداد ماه 1400

24 خرداد ماه 1400

9-17

31 خرداد ساعت 17

24

2/100/000

خاتمه یافته

7

تاسیسات لوله گاز ساختمان ها مختص مجریان گاز

مکانیک

مهندس لطیفی

27 خرداد ماه 1400

4 تیر ماه 1400

14-18

10 تیر

ساعت 18

16

1/730/000

خاتمه یافته

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۴۰۰