دوره های در حال اجرا

تعداد بازدید:۵۴۷۵
فیلم ضبط شده دوره مبانی گودبرداری ژئو تکنیک و سازه های نگهبان کد (311)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم

 

فیلم ضبط شده دوره آشنایی با گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان کد (813)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم قسمت نهم  قسمت دهم  قسمت یازدهم 

 

فیلم ضبط شده دوره تاسیسات لوله گاز ساختمان ها مختص مجریان گاز 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم

 

فیلم ضبط شده دوره اصول حرفه ای و خدمات مهندسی مدیریت و کیفیت ساخت کد (312) 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم 

 

فیلم ضبط شده دوره تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه کد (421) 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم      

 

فیلم ضبط شده دوره بکارگیری استانداردهای مقررات ملی راهنمای طراحی در معماری 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم          
فیلم ضبط شده دوره اجرای ساختمانهای بتنی کد (812)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم          
فیلم ضبط شده دوره سیستمهای فلزی و بتنی کد (324)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم    
فیلم ضبط شده دوره روشهای تولید صنعتی ساختمان کد 318 
قسمت اول قسمت دوم
فیلم ضبط شده دوره تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانهای 2  کد (417)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم  
فیلم ضبط شده دوره بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی   کد (316)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم  
فیلم ضبط شده دوره اجرای ساختمانهای فولادی کد  (811) 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم
فیلم ضبط شده دوره مصالح و فناوری های نوین کد  (113) 
قسمت اول قسمت دوم
فیلم ضبط شده دوره معماری زمینه گرا در بافت ها کد  (115) 
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم  
فیلم ضبط شده دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد (817)  
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم  
فیلم ضبط شده دوره روشهای ساخت و فن اوری های نوین اجرای ساختمان کد (814)   
قسمت اول قسمت دوم
فیلم ضبط شده دوره الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان کد (116)    
قسمت اول قسمت دوم
فیلم ضبط شده دوره اصول ومبانی طراحی بناهای بلند مرتبه کد (114)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم  


 

فیلم ضبط شده دوره معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان کد (112)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم


 

فیلم ضبط شده دوره روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها کد (317)
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

 

 

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۰